ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ)

1 - ЗА КАКВО Е ТАЗИ НОВА КАМПАНИЯ?

Тази обща европейска кампания предоставя платформа за ловната общност да призове основните институции на Европейския съюз да работят с ловците за опазването на природата и бъдещето на лова. Тя включва петиция от 9 точки, в които се изискват промени по ключови теми, свързани с лова и опазването на природата. Кампанията е в отговор на увеличаващите се проблеми за европейските ловци, които „идват от Брюксел“. Тази кампания има за цел да подчертае и разреши проблемите на ловната общност, както и да обърне тенденцията от нарочването на лова за нещо негативно за природата, към признаване на неговата стойност за биоразнообразието и обединяването на културите в цяла Европа.

2 - КАКВО Е FACE?

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) е гласът на 7 000 000 европейски ловци в Брюксел. Членовете на FACE са европейските национални ловни асоциации в 37 държави, включително ЕС-27. Като международна неправителствена организация, FACE насърчава лова и опазването на природата, като участва в изготвянето на политики, застъпвайки се за това, че вземането на решения се основава на доказателства и че принципите на субсидиарност и пропорционалност се спазват, така че законодателството да е подходящо за целта. Заедно със своите партньори FACE работи по редица теми с цел поддържане на лова и опазване на природата в цяла Европа. FACE е дългогодишен член на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) и действа като съ-секретариат на голяма интергрупа в Европейския парламент „Биоразнообразие, лов, провинция“. Седалището му е в Брюксел с 14 служители.

3 - ЗАЩО ТАЗИ КАМПАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДА СЕГА?

Европа не успява да възстанови успешно природата и докато някои от решенията на Брюксел са много добри, други за съжаление създават ненужни проблеми за европейските ловци. Важно е, че членовете на FACE възприемат, че има нарастваща тенденция към разглеждане на лова и ловците като част от проблема, а не като решение за опазване на природата. Някои примери включват:

 • На европейско ниво ловът е неправилно представен като дейност оказваща един от най-големите натиски върху природата, въпреки доказателствата за противното. (link).
 • Продължаващите опити за ограничаване на лова на птици въз основа на принципа на предпазливостта и законовите нарушения.
 • Налице са нарастващи ограничения върху устойчивото управление на едрите хищници от ловците.

Основна цел на ЕС е да направи законите по-добри и по-прости. Те трябва да се основават на доказателства и да включват граждани и заинтересовани страни в процеса на вземане на решения. Споделяме два скорошни примера, при които ЕС не е спазил тези принципи:

 • Регламентът на Комисията съгласно REACH за забрана на оловни сачми във влажните зони можеше да получи широка подкрепа, но за съжаление беше приет само с малко мнозинство. Не заради принципа за постепенно премахване на оловните сачми във влажните зони, който беше подкрепен от FACE, а защото това беше лошо законодателно предложение, различно от всяко друго съгласно регламента REACH. То създаде поляризация и широка несигурност поради своя обхват и дефиниции, което можеше да бъде избегнато.
 • В първоначалните проекти на насоките на Комисията относно новите защитени зони, обхващащи 10% от територията на ЕС (връзка), неразумно се предлагаше да се забрани ловът. Предложеното не беше подкрепено с доказателства, че това е необходимо за постигане на целите за биологично разнообразие. За щастие, в този случай, консултацията с експерти от държавите членки и заинтересованите страни доведе до по-добър текст.
4 - КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА КАМПАНИЯТА?

Европейските политики за биоразнообразие трябва да допринесат за опазването на природата, като същевременно признават положителната социално-икономическа и природозащитна роля на ловната общност.

 • Да има по-обективна представа за лова и опазването на природата, както и да зачита субсидиарността с оглед на разнообразието от ловни традиции в Европа.
 • Разбирането, че ловът е неразделна част от европейското културно разнообразие и жизненоважен инструмент за опазване на природата и управление на дивата природа.
5 -КАК КАМПАНИЯТА ЩЕ ПОСТИГНЕ ТОВА?

Брюксел е заинтересован да чуе гражданското общество и тази кампания прави точно това чрез:

 • Събиране на подписи от ловци в подкрепа на исканията на кампанията;
 • Застъпничество в политиката, свързана с лова и опазването в Брюксел.
6 - Към кого е насочена кампанията?

Кампанията е насочена към ловците, които са пряко засегнати от вземането на решения в Брюксел. Тя им дава възможност да изразят себе си, като подпишат петицията. Много международни неправителствени организации провеждат кампании на масово ниво, но това е първото по рода си за ловците в Европа. Тази кампания също ще подкрепи работата на европейските национални ловни асоциации за по-добро бъдеще на лова и опазването на природата.

7 - КАКЪВ Е ПРИЗИВЪТ НИ?

Петицията съдържа девет искания, всички от които са важни за лова, опазването на природата и управлението на популациите в Европа. Някои изисквания може да са по-малко очевидни, но ако дейностите на ловците бъдат спрени, резултатът ще е отрицателен за опазването на опазването.

8 - ЗАЩО ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА Е ТОЛКОВА СИЛНА ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА?

Никога не трябва да забравяме, че ловците дават на природата повече, отколкото вземат. Ловците знаят от първа ръка колко важно е биоразнообразието и колко много е загубено през последните десетилетия. Силният призив за опазване на природата е в основата на политиката на FACE за предотвратяване на сериозни последствия за дивия свят, обществото и климата. Преките последици от загубата на биоразнообразие за ловците включват срив на популациите на дребния дивеч и нарастващи проблеми със здравето на животните. ЕС има важно законодателство за опазване на природата, но е необходимо по-добро прилагане, което да стимулира местните общности.

9 - КАКВО ИМАТЕ ПРЕДВИД ЗА ПО-ОБЕКТИВЕН ПОДХОД КЪМ ЛОВА?

Ловците водят усилията за възстановяване популациите на немигриращи видове (напр. глухар, яребица), мигриращи водолюбиви птици, както и мигриращи сухоземни птици като гургулицата. Многобройни примери за такива усилия са документирани на www.biodiversitymanifesto.com Гургулицата заслужава специално споменаване, тъй като представлява основна част от търсенето на FACE в точка 4 (link). Европейската комисия откри съдебни процедури срещу Франция и Испания, като ефективно спря лова по Западния миграционен път. За разлика от други европейски страни, където видът е почти изчезнал и където през последните десетилетия е имало малко, ако изобщо е имало, усилия за опазване на гургулицата, във Франция и Испания все още притежават голям брой индивиди от вида и се ангажират с опазването му. Следователно този ход на Комисията се счита за неоправдан от членовете на FACE. Те възприемат, че мотивацията за тези съдебни процедури е по-скоро предубедеността към лова, а не аргументирано търсене на подобряване на състоянието на местните популации, както и свързаните с това усилия за опазване.

Нещо повече, където се провежда лов на гургулици, ловната общност полага дългогодишни усилия за опазване, за да управлява и защитава подходящи местообитания за вида, което носи много ползи. Независимо дали става въпрос за внушителния брой живи плетове, засадени във Франция (link) или засяването на хиляди хектари годишно с различни култури, оставени неожънати в Гърция (link), ловната общност активно прилага и финансира сама много други действия за управление в полза на гургулицата.

10 - КОЙ ФИНАНСИРА ТАЗИ КАМПАНИЯ?

Тази кампания се финансира основно от Европейската ловна фондация на FACE, която е създадена, за да изгради силно бъдеще за лова и опазването на природата. Членовете на FACE също допринасят. Ловците, които продължават да плащат членския си внос към своите национални ловни организации, също косвено подкрепят тази кампания.

11 - КАК МОГА ДА ПОДКРЕПЯ КАМПАНИЯТА?
 • Подпишете петицията и я препратете на Вашето семейство и приятели.
 • Дарете, за да можем да задвижим кампанията напред.
12 - КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЕ КАМПАНИЯТА?

Кампанията стартира на 27 май и е с продължителност 12 месеца, до 06/06/2023 г. Кампанията ще се развива чрез комуникации на местно, регионално, национално и международно ниво.

  Sorry, no posts matched your criteria.

ABOUT FACE

FACE е гласът на европейските ловци

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), организация представляваща интересите на 7 милиона ловци в Европа, провежда тази кампания.

FACE е най-големият демократичен представителен орган на ловците в света и една от най-големите европейски граждански организации.

FACE се състои от членове: национални ловни сдружения от 37 европейски страни, включително ЕС-27. FACE също има и 7 асоциирани членове.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu