Vanliga frågor (FAQs)

1 - VAD HANDLAR KAMPANJEN OM?

Denna europeiska kampanj utgör en plattform för jägare som vill uppmana EU:s viktigaste beslutsfattande institutioner att samarbeta med oss kring vilt- och naturvård och för jaktens framtid. Den omfattar en framställning i 9 punkter som kräver förändringar kring viktiga frågor kopplade till jakt och naturvård. Kampanjen är ett svar på det ökade antalet problem för Europas jägare som ”kommer från Bryssel”. Kampanjens syfte är att lyfta fram och lösa dessa problem, att vända den trend som bara söker efter fel med jakten mot att i stället sprida insikt om jaktens värde för den biologiska mångfalden och för dess enande av kulturer runtom i Europa.

2 - VAD ÄR FACE?

FACE står upp för för 7 000 000 jägare i Bryssel. FACE:s medlemmar är Europas nationella jägarförbund i 37 länder, inklusive EU-27. Som en internationell icke-statlig organisation, främjar FACE jakt och naturvård genom att engagera sig politiskt och plädera för ett evidensbaserat beslutsfattande, samt för att principerna om subsidiaritet (närhetsprincipen) och proportionalitet ska respekteras så att lagstiftningen passar sitt syfte. Tillsammans med våra partners jobbar FACE med en bred skala av frågor i syfte att bevara jakten och naturvården runtom i Europa. FACE är sedan flera år medlem i den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och fungerar som sekretariat åt intergruppen för biologisk mångfald, jakt och landsbygdsfrågor, en stor politisk gruppering i Europaparlamentet. Huvudkontoret ligger i Bryssel och har 14 anställda.

3 - VARFÖR GENOMFÖRS KAMPANJEN NU?

Europa har inte klarat av att återupprätta naturen, och även om det kommer en del bra lösningar från Bryssel så fattas det tyvärr beslut som skapar onödiga problem för Europas jägare. Ett viktigt skäl är att FACE:s medlemmar uppfattar det som att man allt oftare betraktar jakten och jägarna som en del av problemet, i stället för att vi är lösningen för en bra vilt- och naturvård. Några exempel:

 • På europeisk nivå har jakten felaktigt porträtterats som ett av de största hoten mot naturen, trots att det finns bevis på motsatsen (link).
 • Pågående försök att begränsa fågeljakten utifrån försiktighetsprincipen och enstaka lagöverträdelser.
 • Jägarnas möjligheter att på ett hållbart sätt förvalta stora rovdjur begränsas allt mer (e.g. link).
 • EU-kommissionens förordning om att förbjuda ammunition som innehåller bly i och i närheten av våtmarker hade kunnat få ett brett stöd, men tyvärr antogs den bara med en mycket liten majoritet. Inte på grund av principen att fasa ut blyhaltig ammunition i våtmarkerna, vilket stöttades av FACE, utan för att det var ett dåligt lagförslag. Den skapade polarisering och stor rättsosäkerhet på grund av dess omfång och definitioner, vilket hade kunnat undvikas.
 • De första utkasten till EU-kommissionens riktlinjer om skyddade områden föreslog ett orimligt förbud mot jakt och fiske inom en ny kategori av strikt skyddade områden som täcker 10 % av EU:s totala yta (link) utan bevis på att detta skulle ha varit motiverat för att uppfylla målen för biologisk mångfald. Lyckligtvis ledde påtryckningar från FACE och dess medlemmar samt samråd med medlemsstaternas experter och intressenter, i det fallet, till en bättre text.
4 - VILKA ÄR MÅLEN MED KAMPANJEN?

Europeisk politik kring biologisk mångfald ska leda till bevarande av viltet och naturen, med hänsyn tagen till den positiva socioekonomiska och naturvårdande roll som jägargemenskapen har.

Närmare bestämt vill vi att EU:s institutioner, och i synnerhet EU-kommissionen, ska:

 • Ha en mer objektiv syn på jakt och naturvård och respektera subsidiariteten / närhetsprincipen när det gäller mångfald och jakttraditioner i Europa.
 • Till fullo förstå att jakten är en integrerad del av Europas kulturella arv och mångfald och ett viktigt redskap för naturvård och förvaltning av vilda djur.
5 - HUR SKA KAMPANJEN KUNNA UPPNÅ DETTA?

Bryssel vill gärna höra vad civilsamhället och medborgarna anser, och det talar denna kampanj om genom att:

 • Samla in underskrifter av jägare för att stötta kampanjens krav
 • Plädera för en rimlig jakt- och naturvårdspolitik i Bryssel.
6 - VARFÖR HAR VI EN UTÅTRIKTAD KAMPANJ?

En utåtriktad kampanj gör det möjligt för jägare, som påverkas direkt av Bryssels beslutsfattare, att uttrycka sina åsikter genom att underteckna en framställning. Många internationella icke-statliga organisationer kampanjar på gräsrotsnivå, men det här är första gången som Europas jägare gör detta. Denna kampanj kommer också att stötta de nationella europeiska jägarförbundens arbete för en bättre framtid för jakten och naturvården.

7 - HUR SER HANDLINGSPLANEN UT?

Framställningen har nio krav, som alla är viktiga för jakten, naturvården och förvaltningen av vilda djur i Europa. Vissa krav kanske inte framstår som lika uppenbara, men om jägarnas aktiviteter stoppas leder det till negativa konsekvenser för vilt- och naturvården.

8 - VARFÖR ÄR NATURVÅRD EN SÅ PASS STOR DEL AV KAMPANJEN?

Vi får inte glömma att jägarna ger naturen mer än vad de tar. Jägarna vet av egen erfarenhet hur pass viktig den biologiska mångfalden är och hur mycket som har gått förlorat de senaste decennierna. Den kraftfulla uppmaningen för naturvård är kärnan i FACE:s policy om att förhindra allvarliga konsekvenser för vilda djur, samhället och klimatet. De direkta konsekvenserna för jägarna av den minskade biologiska mångfalden omfattar bortfallet av vilda smådjurspopulationer och ökade hälsoproblem för djuren. EU har redan viktig lagstiftning för miljö och naturvård, men en bättre implementering krävs för att uppmuntra och engagera lokalsamhällena.

9 - VAD MENAR NI MED EN MER OBJEKTIV SYN PÅ JAKT?

Jägarna är ledande när det gäller att återupprätta sedentära arter (som skogshöns och rapphöns) samt flyttande sjöfåglar och landfåglar som turturduvor. En mängd exempel på detta finns dokumenterade på www.biodiversitymanifesto.com Turturduvan är värd att nämnas specifikt eftersom den utgör en väsentlig del av FACEs krav under punkt 4 (link). EU-kommissionen har inlett rättsliga förfaranden mot Frankrike och Spanien, som stoppade all jakt genom dess västra flyttväg. Till skillnad från andra europeiska länder där arten nästan har försvunnit och där det bara förekom få, om ens några, ansträngningar för att bevara turturduvorna de senaste decennierna, så har Frankrike och Spanien fortfarande en god population, och de är engagerade i bevarandet av dessa fåglar. Därför anser FACE:s medlemmar att denna rättsliga åtgärd från EU-kommissionens sida var obefogad. Vi uppfattar grunderna för dessa förfaranden som fördomsfulla mot jakten, snarare än att genuint vilja skydda de minskade nationella populationerna och förstärka de naturvårdsansträngningar som krävs för detta.

Dessutom är det så att på de platser där turturduvor jagas så har jägarsamfunden infört långsiktiga bevarandeansträngningar för att förvalta och skydda lämpliga livsområden för arten, vilket ger många fördelar. Vare sig det är det imponerande antalet häckar som har planterats i Frankrike (link) eller de tusentals hektar åkrar i Grekland som såtts med olika grödor utan att skördas (link), så har jägargrupperna aktivt infört och finansierat många olika egna åtgärder som är till förmån för turturduvorna.

10 - VEM FINANSIERAR DEN HÄR KAMPANJEN?

Kampanjen finansieras huvudsakligen av FACE:s europeiska jaktfond, the European Hunting Foundation, som bildades för att ge jakt och naturvård en bättre framtid. FACE:s medlemmar bidrar också. Jägare som betalar sina avgifter till de nationella jägarförbunden bidrar även indirekt till att stötta denna kampanj.

11 - HUR SKULLE JAG KUNNA STÖTTA KAMPANJEN?
 • Skriv under vår framställan och skicka den vidare till släkt och vänner.
 • Skänk gärna pengar så att vi kan driva kampanjen framåt.
12 - HUR KOMMER KAMPANJEN ATT UTVECKLA SIG?

Kampanjen drogs igång den 27 maj och pågår i 12 månader, fram till den 06/06/2023. Kampanjen utvecklas genom kommunikation på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

  Sorry, no posts matched your criteria.

OM FACE

FACE är de europeiska jägarnas intresseorgan

European Federation for Hunting and Conservation (den Europeiska jägarfederationen, FACE), som tillvaratar Europas 7 miljoner jägares intressen, står bakom den här kampanjen.

FACE är världens största demokratiska intresseorgan för jägare och en av de största organisationerna inom det europeiska civilsamhället.

FACE består av dess medlemmar: Nationella jägarförbund i 37 europeiska länder, inklusive EU-27. FACE har dessutom 7 associerade medlemmar.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu