Často kladené otázky (FAQ)

1 - PROČ VZNIKLA TATO NOVÁ KAMPAŇ?

Tato celoevropská kampaň poskytuje myslivcům platformu, na níž mohou vyzvat hlavní rozhodovací instituce EU, aby s námi spolupracovaly ve prospěch ochrany přírody a budoucnosti myslivosti. Její součástí je devítibodová petice, která požaduje změny v klíčových tématech souvisejících s myslivostí a ochranou přírody. Kampaň je reakcí na rostoucí počet problémů evropských myslivců, které „přicházejí z Bruselu“. Cílem této kampaně je na tyto problémy upozornit a řešit je, odklonit se od trendu hledání chyb v myslivosti k trendu, který uznává její hodnotu pro biodiverzitu a sjednocování kultur napříč Evropou.

2 - CO JE TO FACE?

FACE je hlasem 7 000 000 evropských myslivců v Bruselu. Členy FACE jsou evropské národní myslivecké asociace z 37 zemí včetně 27 zemí EU. Jako mezinárodní nevládní organizace FACE podporuje myslivost a ochranu přírody tím, že se zapojuje do tvorby politik a prosazuje, aby rozhodování bylo založeno na důkazech a aby byly dodržovány zásady subsidiarity a proporcionality, aby právní předpisy odpovídaly svému účelu. Společně se svými partnery se FACE zabývá řadou témat s cílem udržet myslivost a ochranu přírody v celé Evropě. FACE je dlouholetým členem Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) a působí jako spolusekretariát velké meziskupiny „Biodiverzita, myslivost, venkov“ v Evropském parlamentu. Sídlí v Bruselu a má 14 zaměstnanců.

3 - PROČ SE TATO KAMPAŇ KONÁ PRÁVĚ TEĎ?

Evropě se nedaří úspěšně obnovovat přírodu, a přestože z Bruselu přichází mnoho dobrých řešení, některá rozhodnutí bohužel způsobují evropským myslivcům zbytečné problémy. Důležité je, že členové FACE vnímají, že se stále více projevuje tendence považovat lov a myslivce za součást problému, nikoliv za řešení ochrany přírody. Mezi příklady patří např:

 • Na evropské úrovni je myslivost nesprávně prezentována jako jeden z největších tlaků na přírodu, přestože existují důkazy o opaku (odkaz). (link).
 • Pokračující pokusy omezit lov ptáků na základě principu předběžné opatrnosti a porušování právních předpisů.
 • Stále častěji dochází k omezování udržitelného hospodaření s velkými šelmami ze strany myslivců (např. odkaz).

Hlavním cílem EU je zlepšit a zjednodušit zákony. Měly by být založeny na důkazech a zapojovat občany a zúčastněné strany do rozhodovacího procesu. Dva nedávné příklady, kdy EU tyto zásady nedodržela:

 • Nařízení Komise podle nařízení REACH o zákazu olověných broků v mokřadech nebo jejich okolí mohlo získat širokou podporu, ale bohužel bylo přijato jen těsnou většinou. Ne kvůli principu postupného vyřazení olověných broků v mokřadech, který FACE podporoval, ale proto, že šlo o špatný legislativní návrh, který se nepodobal žádnému jinému návrhu v rámci nařízení REACH. Vytvořil polarizaci a rozsáhlou nejistotu kvůli svému rozsahu a definicím, čemuž všemu se dalo předejít.
 • V původních návrzích pokynů Komise k chráněným oblastem se bezdůvodně navrhoval zákaz lovu v nové kategorii chráněných oblastí v Evropě, která pokrývá 10 % území EU (link) aniž by bylo prokázáno, že je to nezbytné pro splnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti. V tomto případě naštěstí konzultace s odborníky z členských států a zúčastněnými stranami vyústila v lepší text.
4 - JAKÉ JSOU CÍLE KAMPANĚ?

Evropské politiky v oblasti biologické rozmanitosti by měly přinášet výsledky v oblasti ochrany přírody a zároveň uznávat pozitivní socioekonomickou a ochranářskou roli myslivosti.

Konkrétně by evropské instituce, zejména Evropská komise, měly:

 • mít objektivnější pohled na myslivost a ochranu přírody a respektovat subsidiaritu s ohledem na rozmanitost mysliveckých tradic v Evropě.
 • plně chápat, že myslivost je nedílnou součástí evropské kulturní rozmanitosti a důležitým nástrojem ochrany přírody a hospodaření s volně žijícími živočichy.
5 - JAK TOHO KAMPAŇ DOSÁHNE?

Brusel má zájem naslouchat občanské společnosti a tato kampaň to dělá právě prostřednictvím:

 • Shromažďování podpisů myslivců na podporu požadavků kampaně;
 • Prosazování agendy týkající se myslivosti a ochrany přírody v Bruselu.
6 - PROČ MÍT KAMPAŇ ZAMĚŘENOU NAVENEK?

Kampaň směřující ven umožňuje myslivcům, kterých se rozhodování Bruselu přímo dotýká, vyjádřit se podepsáním petice. Mnoho mezinárodních nevládních organizací vede kampaně na úrovni občanů, ale tato kampaň je první svého druhu pro evropské myslivce. Tato kampaň také podpoří práci evropských národních mysliveckých organizací na cestě k silnější budoucnosti myslivosti a ochrany přírody.

7 - JAKÉ JSOU CÍLE KAMPANĚ?

Petice obsahuje devět požadavků, které jsou všechny důležité pro myslivost, ochranu přírody a hospodaření s volně žijícími živočichy v Evropě. Některé požadavky mohou být méně zřejmé, ale když se zastaví činnost myslivců, výsledek je pro ochranu přírody často negativní.

8 - PROČ JE OCHRANA PŘÍRODY TAK SILNOU SOUČÁSTÍ KAMPANĚ?

Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že myslivci dávají přírodě více, než kolik jí berou. Myslivci z první ruky vědí, jak důležitá je biodiverzita a kolik jí bylo v posledních desetiletích ztraceno. Důrazné volání po ochraně přírody je základem politiky FACE, která má zabránit závažným důsledkům pro volně žijící živočichy, společnost a klima. Mezi přímé důsledky ztráty biologické rozmanitosti pro myslivce patří úbytek populací volně žijící drobné zvěře a narůstající zdravotní problémy zvířat. EU má k dispozici důležité právní předpisy pro ochranu přírody, je však zapotřebí jejich lepší provádění, které by motivovalo místní komunity.

9 - CO JE MYŠLENO OBJEKTIVNĚJŠÍM PŘÍSTUPEM K MYSLIVOSTI?

Myslivci stojí v čele snah o navrácení usedlých druhů (např. tetřevů, koroptví) i stěhovavých vodních a suchozemských ptáků, jako je hrdlička zahradní. Četné příklady takového úsilí jsou zdokumentovány na  www.biodiversitymanifesto.com Hrdlička divoká si zaslouží zvláštní zmínku, protože tvoří hlavní část požadavku FACE v bodě 4 (link). Evropská komise zahájila řízení o porušení právních předpisů proti Francii a Španělsku, čímž fakticky zastavila veškerý lov v západní části migračních tras. Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde tento druh téměř vymizel a kde se v posledních desetiletích vyvíjelo jen málo úsilí na ochranu hrdličky, pokud vůbec nějaké, Francie a Španělsko stále udržují stabilní počty tohoto druhu a angažují se v jeho ochraně. Členové FACE proto považují tento krok Komise za neopodstatněný. Motivaci k těmto porušením vnímají spíše jako zaujatou vůči lovu než vůči klesajícím trendům v národních populacích a souvisejícímu úsilí o ochranu.

Navíc tam, kde se lov hrdličky zahradní provádí, existuje dlouhodobé ochranářské úsilí myslivců o obhospodařování a ochranu vhodných stanovišť pro tento druh, což přináší řadu výhod. Ať už se jedná o úctyhodný počet vysazených živých plotů ve Francii (link) nebo osetí tisíců hektarů ročně různými plodinami, které se v Řecku ponechávají bez sklizně (link), myslivecká komunita aktivně realizuje a sama financuje mnoho dalších managementových opatření ve prospěch hrdličky zahradní.

10 - KDO TUTO KAMPAŇ FINANCUJE?

Tuto kampaň financuje především Evropská myslivecká nadace FACE, která byla založena za účelem budování silné budoucnosti myslivosti a ochrany přírody. Přispívají také členové FACE. Myslivci, kteří nadále platí členské příspěvky svým národním mysliveckým organizacím, rovněž nepřímo podporují tuto kampaň.

11 - JAK MOHU KAMPAŇ PODPOŘIT?
 • Podepište petici a předejte ji své rodině a přátelům.
 • Přispějte nám, abychom mohli kampaň posunout kupředu.
12 - JAK SE BUDE KAMPAŇ VYVÍJET?

Kampaň byla zahájena 27. května a potrvá 12 měsíců do 06/06/2023. Kampaň se bude rozvíjet na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.

  Sorry, no posts matched your criteria.

O FACE

FACE je hlasem evropských myslivců

Tuto kampaň vede Evropská federace pro myslivost a ochranu přírody (FACE), která zastupuje zájmy 7 milionů evropských myslivců.

FACE je největším demokraticky zastupujícím orgánem myslivců na světě a jednou z největších evropských organizací občanské společnosti.

Členy FACE jsou: národní myslivecké asociace z 37 evropských zemí včetně evropské sedmadvacítky. FACE má také 7 přidružených členů.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu