FAQ: Ofte stillede spørgsmål

1 - HVAD HANDLER DENNE NYE KAMPAGNE OM?

Denne tværeuropæiske kampagne giver jægere en platform, hvorfra de kan opfordre EU’s primære beslutningstagere til at samarbejde med os om naturbevarende aktiviteter og fremtidens jagt. Den omfatter 9 punkter, som kræver forandring på centrale områder relateret til jagt og naturbevarelse. Kampagnen er et modsvar til de tiltagende problemer for europæiske jægere, som “stammer fra Bruxelles”. Kampagnens mål er at fremhæve og løse disse problemer og bevæge os væk fra tendensen til at bebrejde jagt og i retning af en anerkendelse af jagtens værdi for både biodiversiteten og foreningen af kulturer på tværs af Europa.

2 - HVAD ER FACE?

FACE er Europas 7 millioner jægeres stemme i Bruxelles. FACE’s medlemmer er Europas nationale jægerforbund i 37 lande, herunder EU27. Som international NGO arbejder FACE for at fremme jagt og naturbeskyttelse gennem involvering i lovgivningsprocessen; vi advokerer for, at beslutninger bliver truffet baseret på evidens, og at subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne respekteres, således at lovgivningen tjener sit formål. Sammen med vores partnere arbejder FACE med en række emner, der søger at understøtte jagt og bevarelse på tværs af Europa. FACE har længe været medlem af UICN (International Union for Conservation of Nature) og agerer medsekretær for en stor intergruppe i Europa-Parlamentet: “Biodiversity, Hunting, Countryside”. Intergruppens hovedkvarter ligger i Bruxelles og omfatter en stab på 14 personer.

3 - HVORFOR LANCERES DENNE KAMPAGNE NU?

Europa formår ikke at genoprette naturen, og selvom der kommer mange gode løsninger fra Bruxelles, skaber nogle beslutninger uheldigvis unødvendige problemer for de europæiske jægere. Særligt oplever FACE-medlemmerne en øget tendens til, at jagt og jægere betragtes som en del af problemet frem for en del af som løsningen på naturbeskyttelsenbevarelsen. Her er et par eksempler:

 • På europæisk niveau fremstilles jagt fejlagtigt som en af de aktiviteter, der presser naturen mest, på trods af beviser på det modsatte (link).
 • Fortsatte forsøg på at begrænse fuglejagt baseret på et forsigtighedsprincip og lovindgreb.
 • Der er øgede restriktioner på jægeres bæredygtige regulering af store rovdyr f.eks. ulv og los (e.g. link).

En af EU’s overordnede målsætninger er at gøre lovgivningen bedre og enklere. Den bør være baseret på evidens og involvere borgere og interessenter i beslutningsprocessen. Her er to nylige eksempler på, hvordan EU ikke har levet op til denne målsætning:

 • Kommissionens forordning under REACH om forbud mod at skyde med bly i eller i nærheden af vådområder kunne have opnået bred støtte, men desværre blev den kun vedtaget af et smalt flertal. Ikke pga. princippet om udfasning af blyhagl i vådområder, hvilket FACE støtter op om, men fordi det var et ringe lovforslag ulig alt andet under REACH-forordningen. Forordningen skabte polarisering og bred usikkerhed pga. dens omfang og definitioner – hvilket alt sammen kunne have være undgået.
 • De indledende udkast til Kommissionens retningslinjer om fredede områder foreslog et urimeligt forbud mod jagt i en ny kategori af beskyttede områder i Europa, som dækker 10% af EU’s landområder (link) uden den evidens, der kræves for at imødegå mål for biodiversitet. Heldigvis resulterede rådførelse med eksperter og interessenter fra medlemsstater i dette tilfælde i en bedre tekst.
4 - HVAD ER MÅLET MED KAMPAGNEN?

Europæisk biodiversitetspolitik bør effektivt føre til naturbeskyttelse, samtidig med at jægersamfundets positive socioøkonomiske rolle og bidrag til naturbeskyttelse anerkendes.

Mere specifikt bør de europæiske institutioner, og i særdeleshed EU-Kommissionen:

 • Have et mere objektivt syn på jagt og naturbeskyttelse og respektere subsidiaritet i lyset af diversiteten i jagttraditionerne i Europa.
 • Indse og forstå, at jagt er uløseligt knyttet til europæisk kulturdiversitet og et vigtigt redskab til naturbeskyttelse og regulering af dyreliv.
5 - HVORDAN VIL KAMPAGNEN OPNÅ DET?

Bruxelles er interesseret i at lytte til civilsamfundet, og denne kampagne formår at gøre netop det ved at:

 • Indsamle underskrifter fra jægere til at understøtte kampagnens krav;
 • Kæmpe for politik, der omhandler jagt og naturbeskyttelse, i Bruxelles.
6 - HVORFOR EN UDADVEND KAMPAGNE?

En udadvend kampagne gør det muligt for jægere, som påvirkes direkte af beslutningerne i Bruxelles, at udtrykke deres holdning med deres underskrift. Der er mange internationale NGO’er, der arbejder på græsrodsniveau, men det er første gang for de europæiske jægere. Kampagnen vil også støtte Europas nationale jægerforbunds arbejde for en stærkere fremtid for jagt og naturbeskyttelse.

7 - HVAD ER VORES KRAV TIL HANDLING?

Underskriftindsamlingen har ni krav, som alle er vigtige for jagt, naturbeskyttelse og regulering af dyreliv i Europa. Nogle krav er måske mindre åbenlyse, men når jægernes aktiviteter stoppes, påvirker det ofte beskyttelsesindsatsen negativt.

8 - HVORFOR UDGØR NATURBESKYTTELSE SÅ STOR EN DEL AF KAMPAGNEN?

Vi må aldrig glemme, at jægere giver mere tilbage til naturen, end de tager. Jægere ved fra egne erfaringer, hvor vigtig biodiversiteten er, og hvor meget, der er forsvundet de sidste årtier. De stærke krav om naturbeskyttelse er kernen i FACE’s politik for at forhindre store konsekvenser for dyrelivet, samfundet og klimaet. Tab af biodiversitet har den direkte konsekvens for jægere, at vilde bestande af småvildt kollapser, og at dyrene får flere sygdomme. Der eksisterer allerede vigtig lovgivning om naturbeskyttelse i EU-regi, men det er nødvendigt med bedre implementering, som giver incitamenter til lokalsamfundene.

9 - HVAD MENER I MED EN MERE OBJEKTIV TILGANG TIL JAGT?

Jægere leder indsatsen for at tilbagebringe såvel standfugle (f.eks. rype, agerhøne) som vand- og landtrækfulge, som fx turteldue. Der er dokumenteret adskillige eksempler på sådanne indsatser på www.biodiversitymanifesto.com Turtelduen bør særligt nævnes, da den udgør en central del af FACE’s krav i punkt 4 (link). Europa-Kommissionen har indført lovindgreb i Frankrig og Spanien, som effektiv sætter en stopper for al jagt i dens vestlige trækrute. I modsætning til i andre lande, hvor arten nærmest er forsvundet, og hvor der har været få eller ingen beskyttelses for turtelduen de seneste årtier, så har Spanien og Frankrig stadig en god bestand af arten, ligesom de arbejder aktivt for dens bevarelse. Derfor anser FACE-medlemmerne dette træk fra Kommissionen som værende uretmæssigt. De opfatter motivationen for disse lovindgreb som værende baseret på fordomme om jagt frem for på nedadgående tendenser i de nationale bestande og de relaterede beskyttelsesindsatser.

Desuden pågår længerevarende beskyttesesindsatser fra jægersamfundet side på de steder, hvor turtelduen jages, for at regulere og beskytte passende habitater for arten, hvilket har mange gavnlige effekter. Uanset om det er det imponerende antal hække plantet i Frankrig (link) eller tilsåningen af tusindvis af hektarer om året med forskellige afgrøder, som ikke høstes i Grækenland (link), så har jægersamfundet på egen hånd aktivt implementeret og finansieret mange andre reguleringsaktiviteter, som er til gavn for turtelduen.

10 - HVEM FINANSIERER DENNE KAMPAGNE?

Denne kampagne finansieres primært af FACE’s European Hunting Foundation, som blev grundlagt for at bygge en stærk fremtid for jagt og naturbeskyttels. FACE-medlemmer bidrager også. Jægere, som fortsat betaler kontingent til deres nationale jægerforbund, støtter ligeledes indirekte denne kampagne.

11 - HVORDAN KAN JEG STØTTE KAMPAGNEN?
 • Skriv under, og del budskabet med familie og venner.
 • Giv et bidrag, så vi kan fremme kampagnen.
12 - HVORDAN VIL KAMPAGNEN UDVIKLE SIG?

Denne kampagne lanceres den 27. maj og løber i 12 måneder frem til den 06/06/2023. Kampagnen vil udvikle sig gennem kommunikation på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

  Sorry, no posts matched your criteria.

OM FACE

FACE er de europæiske jægeres stemme

The European Federation for Hunting and Conservation (FACE), som repræsenterer Europas 7 millioner jægeres interesser, står bag denne kampagne.

FACE er det største demokratisk repræsentative organ for jægere i verden og en af de største civile samfundsorganisationer.

FACE består af medlemmerne: Nationale jægerforbund fra 37 europæiske lande, herunder EU27. FACE har også 7 passive medlemmer.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu