FAQ kampanii

1 - CZEGO DOTYCZY NASZA NOWA KAMPANIA?

Nasza ogólnoeuropejska kampania stanowi platformę dla myśliwych, za pośrednictwem której mogą zaapelować do głównych instytucji kształtujących politykę UE o współpracę z nami na rzecz ochrony przyrody i przyszłości łowiectwa. Obejmuje ona 9-punktową petycję, w której domagamy się zmian w kluczowych kwestiach związanych z łowiectwem i ochroną przyrody. Kampania jest odpowiedzią na rosnącą liczbę problemów, z którymi borykają się europejscy myśliwi, a które „mają swoje źródło w Brukseli”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na te problemy i uczestniczyć w ich rozwiązaniu, aby odejść od trendu szukania negatywnych aspektów polowań na rzecz takiego, który doceni ich wkład w bioróżnorodność i jednoczenie ludzi z różnych kultur w całej Europie.

2 - CZYM JEST FACE?

FACE jest głosem przemawiającym w imieniu 7 000 000 europejskich myśliwych w Brukseli. Jego członkami są europejskie krajowe stowarzyszenia łowieckie z 37 krajów, w tym z 27 państw członkowskich UE. Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa FACE promuje łowiectwo i ochronę przyrody poprzez angażowanie się w kształtowanie polityki, opowiadając się za tym, by proces tworzenia przepisów bazował na dowodach i by przestrzegano przy tym zasad subsydiarności i proporcjonalności, tak aby prawodawstwo służyło swojemu celowi. Wraz ze swoimi partnerami federacja FACE działa na rzecz wielu inicjatyw, których celem jest wspieranie łowiectwa i ochrony przyrody w całej Europie. Jest też wieloletnim członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i działa jako wspólny sekretariat dużej intergrupy w Parlamencie Europejskim zajmującej się „Różnorodnością biologiczną, łowiectwem, terenami wiejskimi”. Siedziba FACE mieści się w Brukseli; pracuje w niej 14 osób.

3 - DLACZEGO PROWADZIMY NASZĄ KAMPANIĘ WŁAŚNIE TERAZ?

Europie nie udaje się skutecznie odbudować zasobów przyrodniczych i choć z Brukseli płynie wiele dobrych rozwiązań, niektóre przepisy są niestety źródłem niepotrzebnych problemów dla europejskich myśliwych. Co ważne, członkowie FACE dostrzegają, że istnieje coraz większa tendencja do postrzegania łowiectwa i myśliwych jako części problemu, a nie jako rozwiązania dla problemów związanych z ochroną przyrody. Poniżej przedstawiamy niektóre przykłady.

 • Na poziomie europejskim łowiectwo jest niesłusznie przedstawiane jako jedno z największych zagrożeń dla przyrody, mimo dowodów świadczących o czymś wprost przeciwnym.
 • Nieustanne próby ograniczenia polowań na ptactwo w oparciu o zasadę ostrożności i naruszenia prawa.
 • Rosnące ograniczenia w zakresie zrównoważonego zarządzania populacją dużych drapieżników przez myśliwych.

Jednym z głównych celów UE jest tworzenie lepszego i prostszego prawa. Powinno ono powstawać w oparciu o dowody i przy zaangażowaniu obywateli i stron zainteresowanych w proces tworzenia polityk. Poniżej przedstawiamy dwa niedawne przykłady na to, w jaki sposób UE nie przestrzega tych zasad.

 • Rozporządzenie Komisji w ramach REACH dotyczące zakazu stosowania amunicji ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu mogło zyskać szerokie poparcie, ale niestety zostało przyjęte tylko niewielką większością głosów. Nie było to spowodowane zasadą stopniowego wycofywania amunicji ołowianej z terenów podmokłych, którą popierała federacja FACE, ale tym, że była to słaba propozycja legislacyjna, w przeciwieństwie do innych tego typu regulacji w ramach rozporządzenia REACH. Rozporządzenie Komisji spowodowało polaryzację i wywołało dużą niepewność ze względu na zakres obowiązywania i definicje, mimo że można było tego uniknąć.
 • We wstępnych projektach wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących obszarów chronionych bezzasadnie proponowano wprowadzenie zakazu polowań w nowej kategorii obszarów chronionych w Europie, obejmujących 10% powierzchni UE bez dowodów na to, że jest to konieczne dla osiągnięcia celów w zakresie różnorodności biologicznej. Na szczęście w tym przypadku konsultacje z ekspertami z państw członkowskich i stronami zainteresowanymi zaowocowały przygotowaniem lepszego projektu.
4 - JAKIE SĄ CELE KAMPANII?

Europejska polityka w zakresie różnorodności biologicznej powinna przyczyniać się do ochrony przyrody, uznając przy tym pozytywną społeczno-ekonomiczną i ochronną rolę społeczności myśliwskich.

A konkretnie, instytucje europejskie, a zwłaszcza Komisja Europejska, powinny:

 • mieć bardziej obiektywne spojrzenie na łowiectwo i ochronę przyrody, a także respektować zasadę subsydiarności w związku z różnorodnością tradycji łowieckich w Europie;
 • zrozumieć, że łowiectwo jest integralną częścią europejskiej różnorodności kulturowej, jak również nieodzownym narzędziem ochrony przyrody i zarządzania populacją dzikich zwierząt.
5 - JAK KAMPANIA OSIĄGNIE TEN CEL?

Bruksela chętnie wsłuchuje się w głos społeczeństwa obywatelskiego, a nasza kampania chce to osiągnąć poprzez:

 • zbieranie podpisów od myśliwych w celu poparcia żądań przedstawionych w naszej kampanii;
 • działanie w Brukseli przy tworzeniu polityki związanej z łowiectwem i ochroną przyrody.
6 - DLACZEGO PROWADZIMY KAMPANIĘ SKIEROWANĄ NA ZEWNĄTRZ?

Kampania skierowana na zewnątrz pozwala myśliwym, których bezpośrednio dotyczą decyzje podejmowane przez Brukselę, wyrazić swoje zdanie poprzez podpisanie petycji. Wiele międzynarodowych organizacji pozarządowych prowadzi kampanie skierowane do obywateli, ale ta jest pierwszą tego typu kampanią dotyczącą europejskich myśliwych. Będzie ona również wspierać działania europejskich krajowych stowarzyszeń łowieckich na rzecz lepszej przyszłości łowiectwa i ochrony przyrody.

7 - JAKIE JEST NASZE WEZWANIE DO DZIAŁANIA?

Petycja zawiera 9 żądań, z których wszystkie mają istotne znaczenie dla łowiectwa, ochrony przyrody i zarządzania populacją dzikich zwierząt w Europie. Niektóre nasze postulaty mogą się wydawać mniej oczywiste, ale gdy zakazuje się któregokolwiek z działań myśliwych, w wielu wypadkach negatywnie odbija się to na ochronie przyrody.

8 - DLACZEGO OCHRONA PRZYRODY JEST TAK WAŻNĄ CZĘŚCIĄ NASZEJ KAMPANII?

Nie wolno nam zapominać, że myśliwi oddają naturze więcej niż jej zabierają. Z doświadczenia wiedzą bowiem, jak ważna jest różnorodność biologiczna i jak dużego uszczerbku doznała w ostatnich dziesięcioleciach. Zdecydowane wezwanie do ochrony przyrody jest podstawą polityki FACE, która ma na celu zapobieganie poważnym konsekwencjom, jakie ta sytuacja niesie za sobą dla dzikiej przyrody, społeczeństwa i klimatu. Dla myśliwych bezpośrednie skutki utraty różnorodności biologicznej obejmują załamanie się populacji drobnej dzikiej zwierzyny i rosnące problemy zdrowotne zwierząt. W UE obowiązują istotne przepisy dotyczące ochrony przyrody, ale konieczne jest ich lepsze wdrażanie, które bardziej zmobilizuje lokalne społeczności.

9 - CO OZNACZA DLA NAS ŻĄDANIE BARDZIEJ OBIEKTYWNEGO PODEJŚCIA DO ŁOWIECTWA?

Myśliwi prowadzą działania na rzecz przywrócenia gatunków osiadłych (np. głuszca, kuropatwy), a także migrującego ptactwa wodnego i lądowego, na przykład turkawek. Liczne przykłady tych starań są udokumentowane na stronie www.biodiversitymanifesto.com.

Turkawka zasługuje na szczególną wzmiankę, ponieważ stanowi kluczowy element żądania FACE zawartego w punkcie 4. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Francji i Hiszpanii, powstrzymując w efekcie wszelkie polowania w zachodniej części trasy przelotu. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, w których gatunek ten niemal zaniknął i gdzie w ostatnich dziesięcioleciach podjęto niewiele lub nie podejmowano żadnych działań na rzecz ochrony turkawki, Francja i Hiszpania nadal utrzymują dużą liczbę osobników tego gatunku i angażują się w jego ochronę. Dlatego też członkowie FACE uważają, że takie posunięcie ze strony Komisji Europejskiej jest nieuzasadnione. Ich zdaniem uzasadnienie tych naruszeń opiera się na uprzedzeniach wobec łowiectwa, a nie koncentruje się na spadającej liczebności osobników w populacjach krajowych i związanych z tym działaniach ochronnych.

Co więcej w miejscach, w których odbywają się polowania na turkawkę, społeczność myśliwych podejmuje trwałe wysiłki na rzecz ochrony przyrody, aby zarządzać siedliskami odpowiednimi dla tego gatunku i chronić je, co przynosi wiele korzyści. Niezależnie od tego, czy chodzi o imponującą liczbę żywopłotów posadzonych we Francji czy obsiewanie tysięcy hektarów rocznie różnymi roślinami niepodlegającym zbiorom w Grecji, społeczność myśliwska aktywnie wdraża i finansuje we własnym zakresie wiele innych inicjatyw na rzecz populacji turkawek.

10 - KTO FINANSUJE KAMPANIĘ?

Kampania jest finansowana głównie przez Europejską Fundację Łowiecką FACE, która została założona w celu budowania pomyślnej przyszłości dla łowiectwa i ochrony przyrody. Członkowie FACE również mają swój wkład, gdyż kampania jest też pośrednio wspierana przez myśliwych, którzy opłacają składki członkowskie na rzecz krajowych organizacji łowieckich.

11 - JAK MOGĘ WESPRZEĆ KAMPANIĘ?
 • Podpisz petycję i przekaż ją dalej do podpisania swojej rodzinie i znajomym.
 • Wpłać datek, który umożliwi nam dalsze prowadzenie kampanii.
12 - JAKIE BĘDĄ DALSZE DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII?

Kampania rozpocznie się 27 maja i potrwa 12 miesięcy, do 06/06/2023 roku. Będziemy ją prowadzić poprzez kanały komunikacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

O FACE

FACE is the Voice of European Hunters

Kampanię prowadzi Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), która reprezentuje interesy 7 milionów myśliwych w Europie. Jego członkami są europejskie krajowe stowarzyszenia łowieckie z 37 krajów, w tym z 27 państw członkowskich UE.

Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa FACE promuje łowiectwo i ochronę przyrody poprzez angażowanie się w kształtowanie polityki, opowiadając się za tym, by proces tworzenia przepisów bazował na dowodach i by przestrzegano przy tym zasad subsydiarności i proporcjonalności, tak aby prawodawstwo służyło swojemu celowi.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu