Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)

1 - MIDA KUJUTAB ENDAST SEE UUS KAMPAANIA?

See üle-euroopaline kampaania annab jahimeestele platvormi, kus saame üles kutsuda Euoopa Liidu peamisi otsuseid tegevaid institutsioone tegema meiega koostööd looduskaitse ja jahinduse tuleviku nimel. Kampaania sisaldab endas 9-punktilist petitsiooni nõudes muutust põhipunktides, mis puudutavad jahindust ja looduskaitset. See kampaania tuleneb sellest, et järjest enam kerkib Euroopa jahimeestel esile probleeme, mis tulevad Brüsselist. Kampaania eesmärk on neid probleeme esile tuua ja neid lahendada, et liikuda jahinduses vigade otsimise suundumusest jahipidamisele, mis tunnistab selle väärtust bioloogilise mitmekesisuse ja kultuuride ühendamise jaoks kogu Euroopas.

2 - MIS ON FACE?

FACE on Euroopa 7 miljoni jahimehe esindaja. FACE liikmed on riiklikud jahiühendused 37 Euroopa riigist. Rahvusvahelise MTÜ-na edendab FACE jahipidamist ja looduskaitset, osaledes poliitika kujundamises ja jälgides, et otsuste tegemine põhineks tõenditel ning et austatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid nii, et õigusaktid oleksid eesmärgipärased. FACE töötab koos oma partneritega erinevatel teemadel, et toetada jahipidamist ja looduskaitset kogu Euroopas.
FACE on rahvusvahelise looduskaitse liidu IUCN kauaaegne liige ja tegutseb Euroopa Parlamendi intergrupi „Bioloogiline mitmekesisus, jahindus ja maaelu“ kaasasutajana. FACE peakorter asub Brüsselis, kus töötab 14 inimest.

3 - MIKS SEDA KAMPAANIAT PRAEGU KORRALDATAKSE?

Euroopal ei õnnestu loodust edukalt taastada ja kuigi Brüsselist tuleb palju häid lahendusi, tekitavad mõned otsused kahjuks Euroopa jahimeestele tarbetuid probleeme. FACE liikmed tajuvad, et üha rohkem nähakse jahti ja jahimehi osana probleemist, selle asemel, et võtta seda kui osa looduskaitse lahendusest. Mõned näited sisaldavad endast:

 • Euroopa tasemel on jahipidamist valesti kujutatud kui üht suurimat survet loodusele, hoolimata vastupidistest tõenditest. (link).
 • Jätkuvalt tehakse katseid piirata linnujahti ettevaatuspõhimõtetest ja seaduserikkumistest lähtuvalt.
 • Järjest enam pannakse piiranguid jahimeeste jätkusuutlikule suurkisjakte majandamisele. (e.g. link).

ELi peamine eesmärk on muuta õigusaktid paremaks ja lihtsamaks. Need peaksid põhinema tõenditel ning kaasama otsustusprotsessi kodanikke ja sidusrühmi. Siin on aga kaks näidet sellest kuidas EL neid kahte põhimõtet pole järginud:

 • Euroopa Komisjoni määrus REACHi alusel pliihaavlite keelustamise kohta märgaladel või nende ümbruses oleks võinud saada laialdase toetuse, kuid kahjuks võeti see vastu vaid vähese häälteenamusega. Mitte pliihaavlite järkjärgulise kaotamise põhimõtte pärast, mida FACE toetas, vaid seetõttu, et erinevalt teistest REACH-määruse kohastest ettepanekutest oli tegemist kehva õigusakti ettepanekuga. See tekitas oma ulatuse ja määratluste tõttu polariseerumist ja suurt ebakindlust, mida kõike oleks saanud vältida.
 • Komisjoni kaitsealade juhendi esialgsetes kavandites tehti põhjendamatult ettepanek keelata Euroopas jahipidamine uues kaitsealade kategoorias, mis hõlmab 10% EL-i maast (link) ilma et oleks tõendeid selle kohta, et see oleks bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks vajalik. Õnneks andis sel juhul liikmesriikide ekspertide ja sidusrühmadega konsulteerimise tulemuseks parema teksti.
4 - MIS ON KAMPAANIA EESMÄRGID?

. Euroopa bioloogilise mitmekesisuse poliitika peaks kaasa aitama looduskaitsele, tunnustades samas jahikogukonna positiivset sotsiaal-majanduslikku ja looduskaitselist rolli.

Täpsemalt peaksid Euroopa institutsioonid, eriti Euroopa Komisjon:

 • omama objektiivsemat vaadet jahipidamise ja looduskaitse üle ja austama subsidiaarsuse põhimõtet, pidades silmas Euroopa jahitraditsioonide mitmekesisust.
 • täielikult aru saama, et jahipidamine on lahutamatu osa Euroopa kultuurilisest mitmekesisusest ning oluline vahend looduskaitseks ja ulukite majandamiseks.
5 - KUIDAS SEDA EESMÄRKI SAAVUTADA?

Brüssel on huvitatud kodanikuühiskonna kuulamisest ja see kampaania teeb seda täpselt seda selle kaudu, et:

 • korjatakse allkirju jahimeestelt, et toetada meie kampaania nõudmisi,
 • propageeritakse jahi- ja looduskaitsepoliitikat Brüsselis.
6 - MIKS TEIL ON VÄLJAPOOLE SUUNATUD KAMPAANIA?

Väljapoole suunatud kampaania võimaldab jahimeestel, keda Brüsseli otsuste tegemine otseselt mõjutab, väljendada end petitsioonile alla kirjutades. Paljud rahvusvahelised MTÜ-d teevad kampaaniaid rohujuuretasandil, kuid see on esimene omataoline Euroopa jahimeeste jaoks. See kampaania toetab ka Euroopa riiklike jahiühenduste tööd jahinduse ja looduskaitse tugevama tuleviku nimel.

7 - MILLISED ON KAMPAANIA ÜLESKUTSED?

Petitsioonil on üheksa nõudmist, mis kõik on olulised jahipidamiseks, looduskaitseks ja ulukite majandamiseks Euroopas. Mõned nõudmised võivad olla vähem ilmselged, kuid kui jahimeeste tegevus peatatakse, on tulemus looduskaitse seisukohalt sageli negatiivne.

8 - MIKS ON LOODUSKAITSEL SUUR OSA KAMPAANIAST?

Ei tohiks kunagi unustada seda, et jahimehed annavad loodusele rohkem tagasi kui nad võtavad. Jahimehed teavad esiti kui oluline on bioloogiline mitmekesisus ja kui palju on olnud kaotusi viimastel aastakümnetel. Tugev üleskutse looduskaitsele on FACE poliitika keskmeks, et vältida suuri tagajärgi elusloodusele, ühiskonnale ja kliimale. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise otsesed tagajärjed jahimeestele hõlmavad väikeulukite populatsiooni kokkuvarisemist ja loomade terviseprobleemide suurenemist. EL-il on olemas olulised looduskaitsealased õigusaktid, kuid kohalike kogukondade ergutamiseks on vaja selle paremat rakendamist.

9 - MIDA TÄHENDAB OBJEKTIIVSEM LÄHENEMINE JAHIPIDAMISELE?

Jahimehed teevad jõupingutusi paiksete liikide (nt teder, nurmkana) ning rändveelindude ja maismaalindude (nt turteltuvi) tagasitoomiseks. Palju selliseid näiteid on toodud ära koduleheküljel: www.biodiversitymanifesto.com Turteltuvi väärib eraldi äramärkimist, kuna see moodustab FACE kampaania nõudmise põhiosa petitsiooni punktis 4 (link). Euroopa Komisjon alustas Prantsusmaa ja Hispaania vastu õigusrikkumisi, lõpetades tõhusalt igasuguse jahipidamise lindude läänepoolsel lennuteel. Erinevalt teistest Euroopa riikidest, kus liik on peaaegu kadunud ja kus viimastel aastakümnetel on turteltuvi kaitsmiseks tehtud vähe või üldse mitte, on Prantsusmaa ja Hispaania endiselt liigirikas ja nad tegelevad selle kaitsega. Seetõttu peavad FACE liikmed seda komisjoni sammu põhjendamatuks. Nad tajuvad, et nende õigusrikkumiste põhjus on pigem jahipidamise vastu suunatud, selle asemel, et vaadataks riigis populatsioonide vähenemise suundumusi ja sellega seotud kaitsemeetmeid.

Veelgi enam, seal, kus turteltuvi kütitakse, on jahikogukond teinud pikaajalisi kaitsealaseid jõupingutusi, et hallata ja kaitsta liigile sobivaid elupaiku, mis toob palju kasu. Olgu selleks Prantsusmaal muljetavaldav arv istutatud hekke (link) või Kreekas aastas tuhandete hektarite külvamine ning koristamata jäetud erinevad põllukultuurid (link), ‒ jahikogukond on aktiivselt rakendanud ja rahastanud paljusid majandamismeetmeid turteltuvi jaoks.

10 - KES SEDA KAMPAANIAT FINANTSEERIB?

Kampaania põhiliseks finantseerijaks on Euroopa katusorganisatsioon FACE, kes on suutnud luua jahinduse ja looduskaitse jaoks tugeva tuleviku. FACE liikmed toetavad samuti seda kampaaniat. Lisaks ka need jahimehed, kes oma liikmetasu maksavad riiklikule jahiühendusele, toetavad ka otseselt seda kampaaniat.

11 - KUIDAS SAAKSIN SEDA KAMPAANIAT TOETADA?
 • Anna oma allkiri petitsioonile ja saada see edasi perele ja sõpradele.
 • Tee oma annetus, nii saame kampaaniat edasi vedada.
12 - MILLENI SEE KAMPAANIA EDASI ARENEB?

Kampaania algatati 27. mail ja see kestab 12 kuud ehk kuni 06/06/2023. Kampaaniat arendatakse kommunikatsiooni kaudu kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

  Sorry, no posts matched your criteria.

FACE-st

FACE is the Voice of European Hunters

Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon FACE esindab Euroopas 7 miljoni jahimehe huve ning korraldab seda kampaaniat.

FACE töötab koos oma partneritega erinevate teemadega, et toetada jahipidamist ja looduskaitset kogu Euroopas. FACE on maailma suurim jahimeeste demokraatlik esindusorgan ja üks suurimaid Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone.

FACE liikmed on Euroopa riiklikud jahiühendused 37 Euroopa riigist. Rahvusvahelise MTÜ-na edendab FACE jahipidamist ja looduskaitset osaledes poliitika kujundamises, jälgides, et poliitiliste otsuste tegemine põhineks tõenditel ning austataks subsidiaaruse ja proportsionaalsuse põhimõtteid nii, et õigusaktid oleksid eesmärgipärased.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu