Často kladené otázky (FAQ)

1 - O ČOM JE TÁTO NOVÁ KAMPAŇ?

Táto celoeurópska kampaň je platformou pre poľovníkov vyzývajúcou kľúčové politické inštitúcie v EU na spoluprácu s nami pri ochrane prírody a formovaní budúcnosti poľovníctva. Zahŕňa 9-bodovú petíciu, ktorá požaduje zmeny v rámci kľúčových tém vzťahujúcich sa na poľovníctvo a ochranu prírody. Kampaň je reakciou na rastúci počet problémov, ktorým poľovníci v Európe čelia a ktoré „prichádzajú z Bruselu“. Cieľom tejto kampane je identifikovať a riešiť tieto problémy, odkloniť sa od trendu zvaľovania viny na poľovníctvo a namiesto toho uznať dôležitosť poľovníctva pre biodiverzitu a zjednotenie kultúry naprieč Európou.

2 - ČO JE FACE?

FACE je hlasom zastupujúcim 7 000 000 poľovníkov z Európy v Bruseli. Členmi FACE sú národné poľovnícke zväzy v 37 krajinách Európy, vrátane EU-27. Ako medzinárodná mimovládna organizácia propaguje federácia FACE poľovníctvo a ochranu prírody svojou zaangažovanosťou na procese prijímania politických rozhodnutí, obhajovaním skutočnosti, že na to, aby legislatíva zodpovedala danému účelu, musí rozhodovanie vychádzať z faktov a musia byť rešpektované zásady subsidiarity a proporcionality. Spolu so svojimi partnermi pracuje FACE na celej škále tém za účelom udržania poľovníctva a ochrany prírody v rámci Európy. FACE je dlhoročným členom Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) a pôsobí aj ako sekretariát veľkej medziskupiny v Europarlamente zvanej “Biodiverzita, lov, vidiek”. Jej sídlo je v Bruseli, kde pre ňu pracuje 14 členný personál.

3 - PREČO BEŽÍ TÁTO KAMPAŇ PRÁVE TERAZ?

Európa zlyháva pri obnove prírody a zatiaľ čo z Bruselu prichádzajú i mnohé dobré riešenia, niektoré z nich spôsobujú poľovníkom v Európe zbytočné problémy. Členovia FACE vnímajú neustály nárast trendu vykresľujúceho poľovníctvo a poľovníkov ako súčasť problému a nie ako riešenie pre ochranu prírody. Príklady takéhoto trendu:

 • na európskej úrovni je poľovníctvo nesprávne vykresľované ako jeden z najväčších zdrojov tlaku na prírodu, napriek faktom potvrdzujúcim, že to tak nie je (link).
 • neustále snahy obmedzovať lov vtáctva na základe zásady opatrnosti a postihov za porušenie práva,
 • existuje množstvo obmedzení vzťahujúcich sa na udržateľnú reguláciu veľkých šeliem poľovníkmi (napr. link).

Hlavným cieľom EU je zlepšiť a zjednodušiť jej legislatívu. Táto legislatíva by mala vychádzať z faktov, pričom by mali byť do rozhodovacieho procesu prizvaní i občania a zainteresované strany. Dva nedávne príklady toho, ako EU zlyhala pri rešpektovaní daných zásad:

 • Predpis Komisie podľa REACH zakazujúci olovené broky v mokradiach alebo v ich okolí mohlo získať širokú podporu, ale nanešťastie bolo prijaté iba tesnou väčšinou. A to nie z dôvodu zásady postupného likvidovania olovených brokov v mokradiach, čo podporila samotná FACE, ale pretože išlo o chabý legislatívny návrh na rozdiel od iných návrhov spadajúcich pod REACH. Došlo tak ku polarizácii a značnej neistote spojenej s rámcom a definíciami použitými v tejto legislatíve, čomu bolo možné úplne predísť.
 • Prvotné návrhy usmernenia Komisie týkajúceho sa chránených území nelogicky navrhovalo zákaz lovu v novej kategórii chránených území v Európe pokrývajúcej 10% zeme EU (link) bez preukázania potreby takéhoto zákazu z pohľadu plnenia cieľov biodiverzity. Našťastie sa vďaka konzultáciám s expertmi z členských krajín a zainteresovanými stranami dospelo k lepšiemu zneniu usmernenia.
4 - AKÉ SÚ CIELE KAMPANE?

Európske predpisy vzťahujúce sa na biodiverzitu slúžia na podporu ochrany prírody za súčasného uznania sociálno-ekonomickej a ochranárskej úlohy poľovníckej komunity.

Presnejšie povedané, európske inštitúcie, a to predovšetkým Európska komisia, by mali:

 • mať objektívnejší pohľad na poľovníctvo a ochranu prírody a rešpektovať subsidiaritu z pohľadu rôznorodosti poľovníckych tradícií v Európe,
 • Plne chápať skutočnosť, že je poľovníctvo neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej diverzity a nevyhnutným nástrojom ochrany prírody a regulácie divej zveri..
5 - AKO TO KAMPAŇ DOSIAHNE?

Brusel má záujem o vypočutie si občianskej spoločnosti a táto kampaň je presne takýmto nástrojom prostredníctvom:

 • zozbierania podpisov od poľovníkov na podporu požiadaviek kampane,
 • obhajovania postupov vzťahujúcich sa na poľovníctvo a ochranu prírody v Bruseli.
6 - PREČO SME SA ROZHODLI PRE KAMPAŇ ZAMERANÚ NA VEREJNOSŤ?

Takáto kampaň umožňuje poľovníkom, ktorí sú priamo ovplyvnení rozhodnutiami z Bruselu, vyjadriť svoj názor podpísaním petície. Existuje mnoho opakovaných kampaní medzinárodných mimovládnych organizácií, ale v tomto prípade ide o prvú kampaň svojho druhu pre poľovníkov v Európe. Táto kampaň taktiež podporí prácu národných poľovníckych zväzov v Európe s cieľom zaistenia budúcnosti poľovníctva a ochrany prírody.

7 - ČO ZNAMENÁ VÝZVA NA REALIZÁCIU KROKOV?

Petícia má deväť požiadaviek, z ktorých je každá jedna dôležitá pre poľovníctvo, ochranu prírody a reguláciu divej zveri v Európe. Niektoré požiadavky môžu byť menej jednoznačné, ale keď dôjde k zastaveniu činnosti poľovníkov, výsledok je často nepriaznivý pre ochranu prírody.

8 - PREČO JE OCHRANA PRÍRODY TAKOU DÔLEŽITOU SÚČASŤOU KAMPANE?

Nikdy by sme nemali zabúdať na to, že poľovníci vracajú prírode viac, ako jej berú. Poľovníci sú prví, ktorí vedia, aká dôležitá je biodiverzita a aké veľké boli jej straty v posledných desaťročiach. Silná výzva na ochranu prírody je základom politiky federácie FACE zameranej na predchádzanie nepriaznivým dôsledkom pre divokú zver, spoločnosť a podnebie. Priame dôsledky straty biodiverzity pre poľovníkov zahŕňajú prepad populácií malej divej lovnej zveri a nárast zdravotných problémov u zvierat. Aj keď má EU zavedenú zásadnú legislatívu na ochranu prírody, je potrebné zabezpečiť jej lepšie zavádzanie, ktoré by podporovalo i miestne komunity.

9 - ČO MÁTE NA MYSLI POD POJMOM OBJEKTÍVNEJŠÍ PRÍSTUP K POĽOVNÍCTVU?

Poľovníci vyvíjajú obrovskú snahu o návrat pôvodných druhov zvierat (napr. bažanta či prepelice) ako aj migrujúceho vodného vtáctva a suchozemského vtáctva, kam patrí i hrdlička. Mnoho takýchto snáh bolo zdokumentovaných na stránke www.biodiversitymanifesto.com Hrdlička si však zaslúži osobitnú zmienku, keďže predstavuje základ požiadavky FACE vznesenej v bode 4 (link). Európska komisia rieši porušenia predpisov Francúzskom a Španielskom, ktoré účinne pozastavili všetok lov na západnej dráhe letu sťahovavých vtákov. Na rozdiel od ostatných európskych krajín, kde tieto druhy takmer vymizli a kde bolo vyvinuté minimálne či len malé úsilie o ochranu hrdličky v posledných desaťročiach, Francúzsko a Španielsko naďalej udržiavajú dostatočnú početnosť týchto druhov a aktívne napomáhajú ochrane prírody. Z tohto hľadiska sa krok Komisie javí pre členov FACE ako neodôvodnený. Majú pocit, že takéto postihy za porušenia sú skôr motivované predsudkami voči poľovníctvu než klesajúcimi národnými populáciami a súvisiacimi snahami o ochranu prírody.

Navyše tam, kde dochádza k lovu hrdličiek, vyvíja poľovnícka komunita dlhodobé snahy o ochranu prírody za účelom regulácie a ochrany príslušných biotopov pre tu žijúce druhy, čo prináša množstvo výhod. Či už je to pôsobivý počet živých plotov zasadených vo Francúzsku (link) alebo vysadenie tisícov neobhospodarovaných hektárov v Grécku rôznymi plodinami (link), poľovnícka komunita sama aktívne realizuje a financuje mnoho aktivít súvisiacich s reguláciou, ktoré sú prínosom pre výskyt hrdličky.

10 - KTO FINANCUJE TÚTO KAMPAŇ?

Táto kampaň je v prevažnej miere financovaná Európskou poľovníckou nadáciou pri FACE, ktorá bola založená na zabezpečenie budúcnosti poľovníctva a ochrany prírody. Na kampaň prispievajú i členovia FACE. Poľovníci pravidelne platiaci svoje členské príspevky národným poľovníckym organizáciám taktiež nepriamo podporujú túto kampaň.

11 - AKO MÔŽEM PODPORIŤ TÚTO KAMPAŇ?
 • Podpíšte petíciu a posuňte ju i svojej rodine a priateľom.
 • Prispejte nám, aby mohla kampaň napredovať.
12 - AKO BUDE KAMPAŇ POKRAČOVAŤ?

Kampaň bude spustená 27. mája a bude trvať 12 mesiacov, a to do 06.06.2023. Kampaň bude ďalej pokračovať prostredníctvom komunikácie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

O FACE

FACE je hlasom poľovníkov v Európe

Túto kampaň organizuje Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie (FACE), ktorá zastupuje záujmy 7 miliónov poľovníkov Európy.

FACE je najväčším demokratickým zastupiteľským orgánom poľovníkov na svete a jedným z najväčších európskych občianskych združení.

Členovia FACE: národné poľovnícke zväzy 37 európskych krajín, vrátane EU-27, FACE má taktiež 7 pridružených členov.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu